Visie

Visie op het kind
Ieder kind heeft behoefte aan een veilige omgeving, waarbinnen hij/zij kennis kan opdoen en vaardigheden kan ontwikkelen. Wij streven voor ieder kind onderwijs op maat na. Omdat wij beseffen dat ieder kind andere onderwijsbehoeften en leerstijlen heeft, houden wij rekening met zijn/haar stimulerende en belemmerende factoren om tot leren te komen.

Onderwijskundige visie
Binnen het leerstofjaargroepensysteem dat wij hanteren, bieden wij de leerling lesstof aan die aansluit bij zijn ontwikkelingsfase, zijn verstandelijke mogelijkheden en zijn tempo. In ons onderwijs besteden wij veel tijd aan de hoofdvakken. Wij zien het aanleren van de hoofdvakken als onze basistaak. Wij besteden in ons onderwijs ook veel aandacht aan de sociaal emotionele- en creatieve ontwikkeling van ieder kind. We dagen de leerling uit en motiveren hem om tot leren te komen. Dit doen wij door aan te sluiten bij de belevingswereld, leerlingen te laten samenwerken en leerlingen in toenemende mate verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk. Ons onderwijs bieden wij aan binnen een rijke leeromgeving, waarin het kind geprikkeld wordt om tot leren te komen. Binnen ons onderwijs gaan wij er vanuit dat het proces van leren net zo belangrijk is als het resultaat dat met het leren wordt behaald. Wij  streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn voor ieder kind. Op deze manier werken wij aan een optimale afstemming van ons onderwijs aan het kind.

Pedagogische visie
Wij zijn een plezierige en veilige school waar kinderen zich geaccepteerd en geborgen voelen. Wij begeleiden de kinderen in een klimaat waarin het kind zichzelf kan en mag zijn. Dit vraagt allereerst om acceptatie van elkaar. Daarnaast vraagt dit om de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid en de ontwikkeling van verantwoordelijkheidsbesef. Wij vinden het belangrijk om kinderen waarden en normen bij te
brengen. Ook op sociaal gebied streven wij naar een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkelingslijn, waarbij de leerling lesstof aangeboden
krijgt die passend is bij zijn/haar ontwikkelingsfase. Wij leren kinderen om zelfstandig problemen op te lossen door zelf actief te onderzoeken. Wij leren onze kinderen om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor en te reflecteren op hun handelen. Daarnaast stimuleren wij onze kinderen om samen te werken.