Ouders

Documenten

Hier vindt u verschillende belangrijke schooldocumenten.

Meer

MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, zoals ook bepaald in de wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet regelt de medezeggenschap van ouders en personeel in het belang van het goed functioneren van de school in haar doelstellingen. De MR bestaat uit acht leden van wie er vier uit en door de ouders worden gekozen en vier uit en door het personeel.

Meer

Ouderhulp

Als school stellen wij ouderbetrokkenheid zeer op prijs. Samen met u als ouder willen we immers om het kind heen staan.

Meer

Schoolgids

Jaarlijks geven wij een schoolgids uit. In deze gids staat alle relevante informatie. De schoolgids wordt eens in de twee jaar gedrukt en vervolgens op papier meegegeven aan alle ouders. Het kan zijn dat er binnen deze twee jaar wijzigingen worden opgenomen in de schoolgids (bijvoorbeeld tijdschema's of personele wijzigingen).

Meer

Schooltijden

Op 't Kompas wordt er gewerkt met een 'continurooster' en 'het vijf-gelijke dagen model'. Dit betekent dat alle schooldagen er voor alle leerlingen hetzelfde uitzien.

Meer

Schoolvakanties

Hier vindt u het vakantierooster voor het huidige schooljaar.

Meer

Verlof aanvragen

Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter op een schooldag een bijzondere activiteit heeft. Het is mogelijk om voor een dergelijke gebeurtenis een dag vrij te vragen. Wij willen u vragen om hiervoor het aanvraagformulier verlof in te vullen en dit op school in te leveren. De directie zal vervolgens beslissen of het verlof toegekend kan worden.

Meer

Ziekmelding

Wanneer u uw kind ziek wil melden voor de schooldag vragen we u om dit tussen 08.00 uur en 08.25 uur door te geven door een mail te sturen naar de leerkracht of te bellen naar 0183-501955.

Meer