MR

Als ouder is het mogelijk om inspraak te hebben betreffende de gang van zaken op onze school. Dit is op twee manieren mogelijk:
• Via het lidmaatschap van de schoolvereniging
• Via de Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, zoals ook bepaald in de wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet regelt de medezeggenschap van ouders en personeel in het belang van het goed functioneren van de school in haar doelstellingen. De MR bestaat uit acht leden van wie er vier uit en door de ouders worden gekozen en vier uit en door het personeel. Uit haar midden kiest de MR twee leden, die afgevaardigd worden naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 16 leden en houdt zich bezig met zaken die alle scholen van het bevoegd gezag aangaan. Kiesgerechtigd zijn alle ouders die een kind op de school hebben. Kandidaten voor verkiezing tot lid van de MR kunnen zijn ouders die een kind op ‘t Kompas hebben en die hebben verklaard doelstelling en grondslag van de vereniging te zullen respecteren.

De medezeggenschapsraad….. Wat is dat?
De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van school. De Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht elke basisschool om een MR te hebben. In de Wet Medezeggenschap op Scholen is vastgelegd over welke zaken de directie formeel moet afstemmen met de MR en wat de bevoegdheden van de MR daarbij zijn. De MR heeft dus regelmatig overleg met de directie. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR spreekt voor de leerlingen, de ouders en het personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/de schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemmings- en adviesrecht.

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigen. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke klachtencommissie.

Zolang de MR instemming weigert, kan de directie haar plan niet uitvoeren. Zo’n weigering betekent meestal niet dat het plan van tafel is, maar dat het een begin is van een nieuwe gespreksronde met als doel overeenstemming.

Het afdwingen van een bepaalde beslissing is vrijwel onmogelijk; wel kan de medezeggenschapsraad altijd eisen dat hij mee mag praten, want de wet is duidelijk: de MR mag over alle schoolzaken spreken met de schoolleiding.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
• Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
• Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
• Het schoolreglement;
• Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
• De besteding van het schoolgeld

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
• Beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag;
• De taakverdeling binnen de schoolleiding;
• Het vakantierooster;
• Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school;
• De wijze waarop ouders betrokken kunnen worden bij school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:
• De samenstelling van de formatie;
• Taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan zoals:
• Verandering van de grondstelling van de school;
• Vaststelling van de schoolgids;
• Vaststelling van de onderwijstijd;
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

Kan de MR een rol spelen bij klachten van ouders en leerlingen?
Ja, zeker. Als ouders of leerlingen een klacht hebben over een zaak die te maken heeft met het beleid van de school, dan kan de klacht schriftelijk worden voorgelegd aan de MR. De klacht wordt behandeld door de MR en zo nodig besproken met de directie. Uiteraard zal er dan ook een terugkoppeling plaatsvinden.

Om de verantwoordelijkheid hiervan naar eer en geweten goed uit te voeren wil de MR toegankelijk zijn. De nodige informatie wordt gepubliceerd op de website van de school. De leden van de MR zijn beschikbaar voor vragen of opmerkingen aangaande de school. Dus schroom niet ons aan te spreken of aan te schrijven als u ergens mee zit. Wij staan graag voor u klaar.

Lerarengeleding

Rianne Goes (voorzitter)
Karin de Boer
Lianne Kloots
Miranda van Andel

Oudergeleding

Arie Potters (secretaris)
Tessa Verhoeven
Marianne Vink
Annette de Keijzer

GMR
De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is samengesteld uit ouders en personeelsleden van de verschillende scholen. Zoveel mogelijk wordt getracht te komen tot een vertegenwoordiging van alle scholen van de vereniging.
Meestal hebben de leden van de GMR ook zitting in een van de medezeggenschapsraden van de scholen, maar dat is niet echt noodzakelijk.
De leden van de GMR worden aangewezen door de MR-en.

Voor meer informatie over de GMR zoals de reglementen verwijzen we u graag door naar: https://www.destroming.eu/vereniging/gmr/