Kwaliteit

Ondersteuning aan onze leerlingen

Op verschillende momenten wordt per cursusjaar gericht aandacht besteed aan kinderen waarbij we als school niet geheel toe kunnen komen aan hun onderwijsbehoeften. Zo wordt er na iedere toetsperiode een bouwbespreking gehouden waarbij de resultaten per groep worden besproken. Tijdens de plenaire teamvergaderingen volgt – indien nodig – verslaggeving van de (bouw)besprekingen en de hulptrajecten. Naast deze geplande besprekingen is er ook tussendoor vaak contact tussen de leerkrachten en de intern begeleiders. Voor aanvullende informatie wordt de leerling besproken in het school ondersteuningsteam (SOT). Deze gesprekken worden zes keer per jaar gehouden. In de teamvergadering voorafgaand en volgend op de bijeenkomst van het SOT, wordt gemeld welke leerling besproken wordt en wat er afgesproken is. De leerkracht kan met deze informatie zijn onderwijs optimaal afstemmen op deze leerling. De leerkracht maakt hierbij gebruik van het groepsoverzicht, het groepsplan of een individueel handelingsplan. De leerkracht wordt hierbij ondersteund door onze Intern Begeleider of de Remedial Teacher.

Door al deze activiteiten proberen we ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op het individuele kind. Hierbij proberen we het aantal zittenblijvers te beperken en streven we ernaar om de kinderen zo lang mogelijk in het reguliere onderwijs te houden.

Vorderingen in basisvaardigheden

In alle leerjaren wordt met toetsen bijgehouden of de leerlingen voldoende ontwikkeling vertonen.
• Om de leesvorderingen bij te houden nemen we de Drie-MinutenToets (DMT), AVI en Toets Begrijpend Lezen (TBL) af.
• Voor spelling wordt gebruik gemaakt de CITO Spelling.
• Binnen ons rekenonderwijs maken wij gebruik van de toetsen van het CITO Rekenen en Wiskunde (RW).
• Door middel van Onderbouwd en met behulp van de CITO toets Rekenen worden de vorderingen bij het rekenonderwijs in groep 2 gecontroleerd.
• In de groepen 6 en 7 worden de entreetoetsen afgenomen aan het eind van het cursusjaar.

Met behulp van deze toetsen kunnen we de eventuele hiaten opsporen. De uitslag van een toets geeft de leerkracht inzicht in de ontwikkeling van de individuele leerling en de ontwikkeling van de complete groep. De directeur en de IB’er gebruiken de uitslagen van de toetsen om op schoolniveau aanpassingen te kunnen doen. In groep 8 maken de leerlingen de Centrale Eindtoets primair onderwijs. Op basis van deze uitslag kan het gegeven advies voortgezet onderwijs worden aangepast (omhoog adviseren).

Het rekenonderwijs en het aanvankelijk en voortgezet technisch lezen blijft steeds onze aandacht houden. Door de invoering van de nieuwe methode voor begrijpend lezen, de meer intensieve leesinstructie en de verhoging van het aantal uren leesonderwijs per week verwachten we ook hier een groei te zien in onze leesopbrengsten. Verder ondersteunt PBS ons gedrag en het gedrag van de leerlingen om doelgericht te kunnen werken.

Uitkomsten van een sterkte/zwakte analyse van de school

Met behulp van tevredenheidsonderzoeken/ van Integraal werken wij cyclisch aan de kwaliteitsbewaking van ons onderwijs. We willen met behulp van dit programma duidelijkheid krijgen over zaken die we op dezelfde voet moeten voortzetten en welke verandering behoeven. De uitslagen zullen steeds leiden tot bijstelling van het beleidsplan voor de komende jaren. Deze onderzoeken worden In het schooljaar 2018-2019 herhaald.

Inspectiebezoek
Op 6 juni 2017 heeft de inspectie voor het onderwijs ’t Kompas beoordeeld. De inspectie kwam tot de conclusie dat ’t Kompas een goede school is. We hebben duidelijk in beeld welke leerlingen wij in school hebben en kunnen tegemoet komen aan de (onderwijs) behoeftes van de kinderen. Het hele rapport is na te lezen op de website van de onderwijsinspectie: www.onwinsp.nl

Samenvatting Inspectierapport
Basisschool ‘t Kompas heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

Wat gaat goed?
De leerlingen zeggen dat er op basisschool ‘t Kompas weinig geruzied wordt. Ook geven zij aan dat er eigenlijk niet gepest wordt en dat zij graag naar school komen. Ook de ouders zijn positief over de school. Er is voldoende aandacht voor hun kinderen en zij worden doorgaans goed geïnformeerd over hun voortgang.
De leraren zijn trots op het feit dat de gekozen aanpak voor de sociaal emotionele ontwikkeling zichtbaar resultaten oplevert. Ten slotte zijn de eindresultaten over het geheel genomen voldoende.

Wat kan beter?
Naast deze positieve punten kan de school nog aan een verdere verfijning van het onderwijs werken. Het gaat dan onder meer om intervisie, structurele collegiale consultatie en gebruik maken van elkaars talenten en deskundigheden. Daarnaast kunnen ouders meer betrokken worden bij de voornemens en verbeteractiviteiten (‘ouders als partner bij de schoolontwikkeling’).