Onderwijs

De activiteiten voor de kinderen

Kerndoelen
De overheid heeft voor alle vak- en ontwikkelingsgebieden zogenaamde kerndoelen geformuleerd. Dit zijn criteria waaraan de leerlingen bij het verlaten van de basisschool moeten voldoen. De activiteiten in de groepen zijn er op gericht deze kerndoelen te realiseren. In de groepen 3 t/m 8 maken we daarom bewust gebruik van leermethodes. Deze methodes worden zo aangeboden dat ieder kind tot zijn recht komt en de (verplichte) leerinhouden krijgt aangeboden.

Het bijzondere aan onze school
Naast de door de overheid voorgeschreven vakken geven we op onze school Godsdienstonderwijs. Dit onderdeel staat dagelijks op het rooster. Per week wordt hier minimaal twee uur aan besteed. Binnen de groepen worden de Bijbelverhalen door de leerkracht verteld en verwerken de leerlingen de Bijbelverhalen op een creatieve manier.
In de hoogste groepen wordt ook de Bijbel (in gewone taal) gelezen. Dit wordt aangevuld met het zingen van Bijbelliederen. We zingen liederen uit verschillende bundels waaronder het ‘Liedboek voor de Kerken’ de ‘Evangelische liedbundel’ en ‘Opwekking’. We maken gebruik van de methode ‘Kind Op Maandag’.

Activiteiten in de onderbouw
Het spel neemt in ons kleuteronderwijs een belangrijke plaats in, want spelen is leren.
Wij gebruiken de methodiek: Onderbouwd. Hierbij werken we vanuit de gedachte: ‘Leer de kleuter ervaren’. ‘Leer de kleuter voelen’. ‘Leer de kleuter beleven’. ‘Leer de kleuter het zelf te doen’. Deze methodiek helpt ons om ook gerichte leeractiviteiten aan onze kleuters aan te kunnen bieden.
Onze visie is om ontwikkelingsgericht onderwijs aan te bieden. Het ontwikkelingsgerichte onderwijs gaat ervan uit dat kinderen ontwikkelbaar en leerbaar zijn. Door een geschikte en uitdagende leeromgeving te creëren, speelt de leerkracht een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen.
Aan de basis van ontwikkelingsgericht onderwijs ligt het begrip ‘zone van de naaste ontwikkeling’. De zone van de naaste ontwikkeling laat zien waar een kind in zijn ontwikkeling mee bezig is. Op dat ontwikkelingsgebied spelen we in met ons onderwijsaanbod. Zo creëren we nieuwe zones van naaste ontwikkeling. De nadruk bij ontwikkelingsgericht onderwijs ligt op de totale ontwikkeling van het kind.
We bieden, binnen ons kleuteronderwijs, een rijke leeromgeving aan en werken daarom met thema’s. We richten het lokaal zo in, dat kinderen zelfstandig aan de slag kunnen in een omgeving die voldoende uitdaging biedt.

Doelstellingen

Door ons totale onderwijsaanbod werken wij bewust en planmatig op de volgende gebieden aan onze doelen:
• De lees- en rekenvoorwaarden
• De taalontwikkeling
• De ontwikkeling van rekenen-wiskunde
• De motorische ontwikkeling
• De ontwikkeling van het spel
• De ontwikkeling van het werkgedrag
• De ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie
• De zintuiglijke ontwikkeling
• De sociaal emotionele ontwikkeling
• De creatieve ontwikkeling

Basisvaardigheden (lezen, Nederlandse taal en rekenen)
Het aanleren van de basisvaardigheden zien wij als hoofdtaak van onze
school.
Op onze school beginnen de kinderen met lezen in groep 3, nadat de leerlingen daar in groep 2, ieder op zijn eigen niveau, op zijn voorbereid. We werken met de methode: Veilig Leren Lezen. U zult er versteld van staan hoe snel kinderen al in staat zijn eenvoudige woordjes en zinnetjes te lezen.
In groep 3 en 4 zijn de kinderen vooral bezig met de techniek van het lezen. Er wordt vanaf groep 4 gewerkt met de methode: Estafette, waarbij leerlingen door het aanbod van een aantal verschillende leesactiviteiten goed technisch leren lezen. Naarmate de kinderen ouder worden krijgen ze steeds meer activiteiten aangeboden die het begrijpend – en studerend lezen aanleren.

Het taalonderwijs is te verdelen in:
• Woordenschat :woorden leren, gebruiken en onthouden.
• Kijk op taal : klanken, woorden, zinnen en taalgebruik.
• Luisteren en spreken: luistervaardigheid, sociaal-communicatieve vaardigheden
• Gevarieerde woordenschat gebruiken, presentaties, non-verbale communicatie
• Schrijven: goed en mooi formuleren, creatief schrijven, het schrijven van zakelijke brieven, fictie- en informatieve teksten, instructies en betogende teksten.
Voor taal- en spellingonderwijs wordt de methode: Taal op maat/spelling op maat gebruikt.
Voor begrijpend- en studerend lezen gebruiken we de methode: Beter Bij Leren, Begrijpend Lezen.
Binnen ons rekenonderwijs werken we met de methode: De Wereld in Getallen.

Naast de papieren methodes zetten wij ook steeds meer digitale leermiddelen in. Wij werken bijvoorbeeld met Oefenweb, een ICT hulpmiddel voor rekenen en taal, dat in staat is om de leerling steeds een som aan te bieden die past bij zijn volgende stap. Tegelijk krijgt de leerkracht een uitgebreide analyse omgeving, waarmee zij kan aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de leerling tijdens de instructiemomenten.

Bevordering van sociale redzaamheid en gezond gedrag
Binnen ons dagelijks onderwijs besteden wij veel aandacht aan sociale redzaamheid en gezond gedrag. Met behulp van ‘ZIEN!’, brengen wij diverse gedragsdomeinen van de kinderen in beeld, die ons kunnen helpen het onderwijs aan de groep zo goed mogelijk af te stemmen (bijvoorbeeld betrokkenheid en welbevinden). Deze gegevens worden ook jaarlijks met de ouders/kinderen besproken.
Als school zijn wij vanaf schooljaar 2015-2016 begonnen om een PBS school te worden. We willen als leerkrachten positief gedrag optimaal ondersteunen en positief gedrag ook bewust aanleren aan de kinderen.

Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling zijn:
• Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn.
• Respect hebben voor elkaars mening en inbreng.
• Elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn.
• Het kunnen oplossen van conflictsituaties.
• Het kunnen inleven in anderen.
• Anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn.
• Saamhorigheidsgevoel.

Op onze school bestaat de mogelijkheid om leerlingen die qua gedrag een steuntje in de rug nodig hebben, een sociale vaardigheidstraining aan te bieden door IB-ers. Binnen ons team zijn één IB’er en een leerkracht opgeleid tot SOVA trainer.

In de bovenbouw wordt regelmatig gebruik gemaakt van projecten die verzorgd worden door een externe instantie. U kunt hierbij denken aan de voorlichtingslessen over roken, drank en drugs, jeugdcriminaliteit, groepsdruk (Bureau Halt), een uitje naar het Gemeentehuis om te leren over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen. Op deze manier leren de kinderen een verantwoord gedragspatroon aan voor zichzelf en voor hun omgeving.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
In de groepen 1 t/m 4 worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur niet afzonderlijk gegeven. Deze vakken komen thematisch aan
bod. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de methode Wijzneus.
Vanaf groep 5 worden deze vakken wel afzonderlijk gegeven met behulp van een actuele methode. We zorgen ervoor dat de leerlingen Nederland, Europa en de werelddelen kennen en dat ze weten hoe de mensen er leven. De leerlingen leren de geschiedenis van Nederland. Bij natuurverkenning worden thema’s behandeld, waarbij leerlingen vaak ontdekkend leren door bijvoorbeeld allerlei proefjes uit te voeren.

Expressie activiteiten en lichamelijke opvoeding
Voor iedere groep staan creatieve vakken als handvaardigheid, tekenen, muziek en gymnastiek op het rooster. Voor handvaardigheid is een apart lokaal beschikbaar dat wij delen met de Sigmondschool.

Tijdens de gymles worden vaak kleine groepen gevormd om een circuitmodel te kunnen doorlopen. Alle gymlessen worden gegeven binnen Vlechtwerk. De kleuters maken gebruik van het kleuterspeellokaal, de groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal. Alle gymlessen worden gegeven door de combinatie functionarissen van de gemeente Werkendam, welke ook jaarlijks verschillende sport en spelactiviteiten aanbieden, in nauwe samenwerking met plaatselijke sportverenigingen.
Alle leerlingen doen mee met de gymlessen. In de gymlessen wordt met behulp van een jaarlijks aanbod gewerkt aan de motoriek van de leerlingen. Wanneer het door medische redenen niet mogelijk is kan, na overleg met de leerkracht, hiervan worden afgeweken.
Bij gymnastiek dienen gymschoenen gedragen te worden. Dit voorkomt wratten en schimmelinfecties en zorgt voor voldoende grip bij de gymoefeningen. Zowel voor jongens als voor meisjes is gymkleding (inclusief gymschoenen) verplicht. Wij willen u vragen om in de gymkleding de naam van uw kind te zetten. Tijdens de gymlessen moeten de kinderen hun sieraden en horloges afdoen in verband met
de veiligheid van henzelf en van hun groepsgenoten.

Engels
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen les in de Engelse taal. Engels is een wereldtaal en het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd Engelse les krijgen. De kinderen leren gesprekjes te voeren in het Engels over verschillende onderwerpen. Ook laten we de leerlingen kennis maken met de grammatica van de Engelse taal. De hoofdstukken, Units, zijn van opbouw. Per Unit leren de kinderen al veel nieuwe woorden. We werken met de digitale methode: Take it easy. Ook krijgen de leerlingen uit de groepen 8, de mogelijkheid om Engelse les te volgen op het ‘Altena College’ te Sleeuwijk.

Het werken met de computer
Het werken met de computer neemt een belangrijke, bepalende plaats in binnen onze maatschappij en daarmee natuurlijk ook binnen onze school. De laatste jaren hebben we op dit gebied veel investeringen gedaan om up-to-date te blijven.
In alle groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met digitale schoolborden die door zowel de leerkracht als de leerling worden gebruikt binnen het dagelijkse onderwijs.
In alle groepen wordt op Chromebooks gewerkt zowel klassikaal als individueel. De kinderen werken met behulp van educatieve programma’s aan de gestelde doelen en de tablet kan ingezet worden om andere vormen van leren te benutten.
Margo Klijn, coördineert de ICT werkzaamheden voor ’t Kompas.

Culturele vorming
Wij werken op school met twee leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het cultuuronderwijs. Op dit moment zijn Annelies
van Leeuwen en Margo Klijn onze cultuurcoördinatoren. Zij coördineren allerlei activiteiten op het gebied van kunst en (onze) cultuur. Structureel komen leerlingen op onze school in aanraking met diverse disciplines van cultuureducatie, zoals dans, foto en film, literatuur, beeldende kunst en erfgoed.
Verder zal onze school in dit cursusjaar actiever met muziek aan de gang gaan. Hiertoe kreeg ‘t Kompas een subsidie van ‘Muziekinpuls’. In samenwerking met de muziekschool van Sleeuwijk worden er zgn. kennismakingslessen verzorgd om kinderen met muziekinstrumenten in
aanraking te brengen.

Burgerschap en sociale integratie
Wij willen actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen bevorderen. Dit houdt in dat wij leerlingen laten kennismaken met de diversiteit in de samenleving. Wij willen hier structureel aandacht aan besteden binnen onze verschillende vakken en met behulp van externe presentaties en excursies. Wij willen dat kinderen (leren) leven volgens algemeen maatschappelijk aanvaarde waarden en normen.

Verkeersonderwijs
Als school dragen wij met trots het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL). Naast de lesactiviteiten die wij in onze klassen aanbieden, organiseren wij verschillende activiteiten die de kinderen leren zich veilig in het verkeer te gedragen. Ook werken wij nauw samen met de ouders en de buurt om de directe schoolomgeving veilig te houden. In de onderbouw is verkeersonderwijs verweven in het thema aanbod.
Vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt van de methode: Wijzer door het verkeer.
Met groep 7 wordt deelgenomen aan het praktisch- en theoretisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Na dit examen zal ook in groep 8 nog steeds aandacht besteed worden aan het verkeersonderwijs in de geest van verantwoordelijkheidsbesef t.o.v. zichzelf en de naaste en in het aanscherpen van de parate kennis van de verkeerstekens en verkeersregels.