Algemeen bestuur

’t Kompas is één van de tien scholen die onder het bevoegd gezag valt van De Stroming: Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in het Land van Heusden en Altena.

Onder deze schoolvereniging vallen de scholen:
• De Ark te Meeuwen
• Het Baken te Werkendam
• Het Fundament te Genderen
• ’t Kompas te Werkendam
• P.C. school te Waardhuizen
• De Sprankel te Dussen
• De Zaaier te Andel
• CBS Eben Haëzer in Woudrichem
• De Parel, Rijswijk/Giessen
• d ‘Uylenborg te Almkerk

Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het Protestants Christelijk onderwijs. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.

Als bestuur vinden wij goed Protestants Christelijk onderwijs in onze regio van groot belang. Daarvoor hebben we niet alleen gekwalificeerd personeel nodig, maar ook een sterke achterban die ons steunen wil. Vandaar dat er bij de fusie gekozen is voor de verenigingsvorm.

De algemene ledenvergadering van de vereniging is het hoogste orgaan voor de scholen en bestaat uit leden (ouders) die zich sterk betrokken voelen bij de school (scholen). Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en het intern toezicht organiek gescheiden. De heer A.C.J. (Ton) Lenting is het College van Bestuur (ook wel directeur-bestuurder) en is daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de tien scholen en voor alle medewerkers, welke onder onze verenging vallen.

Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker personele zaken, mevr. E.J. (Elise) van Es en een administratief medewerker, mevr. A. (Adrie) Scherff. De Raden van Toezicht bestaat uit zeven leden, mevr. P.W.J. van Dalen, dhr. R. Hartman, dhr. G. Verhoeven, dhr. A. Smits, dhr. K.J. Oudshoorn. Met elkaar houden zij toezicht op het College van Bestuur en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs.

Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap neemt toe. Via de (schoolgebonden) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), wordt deze inbreng gewaarborgd.

Voor u als ouder blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid van de dagelijkse gang van zaken. De school legt verantwoording af aan ouders middels deze schoolgids. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan al haar belanghebbenden over al haar scholen middels het jaarverslag.