School

Algemeen bestuur

’t Kompas is één van de tien scholen die onder het bevoegd gezag valt van De Stroming: Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in het Land van Heusden en Altena.

Meer

Kwaliteit

Op 6 juni 2017 heeft de inspectie voor het onderwijs ’t Kompas beoordeeld. De inspectie kwam tot de conclusie dat ’t Kompas een goede school is. We hebben duidelijk in beeld welke leerlingen wij in school hebben en kunnen tegemoet komen aan de (onderwijs) behoeftes van de kinderen.

Meer

Onderwijs

De overheid heeft voor alle vak- en ontwikkelingsgebieden zogenaamde kerndoelen geformuleerd. Dit zijn criteria waaraan de leerlingen bij het verlaten van de basisschool moeten voldoen. De activiteiten in de groepen zijn er op gericht deze kerndoelen te realiseren. In de groepen 3 t/m 8 maken we daarom bewust gebruik van leermethodes. Deze methodes worden zo aangeboden dat ieder kind tot zijn recht komt en de (verplichte) leerinhouden krijgt aangeboden.

Meer

Ons team

Op ’t Kompas werken zo’n twintig groepsleerkrachten. Zij zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in hun groep. Daarnaast heeft 't Kompas een directeur die samenwerkt met een teamleider en twee interne begeleiders.

Meer

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. In dit document beschrijven wij onze mogelijkheden voor het plaatsen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer

Schoolvereniging De Stroming

’t Kompas is één van de tien scholen die onder het bevoegd gezag valt van De Stroming: Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in het Land van Heusden en Altena.

Meer

Vacatures

Vacatures.

Meer

Visie

Ieder kind heeft behoefte aan een veilige omgeving, waarbinnen hij/zij kennis kan opdoen en vaardigheden kan ontwikkelen. Wij streven voor ieder kind onderwijs op maat na. Omdat wij beseffen dat ieder kind andere onderwijsbehoeften en leerstijlen heeft, houden wij rekening met zijn/haar stimulerende en belemmerende factoren om tot leren te komen.

Meer

Zorg

Op onze school proberen we zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele ondersteuningsvraag van onze leerlingen. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat de leerkracht zijn klas zo organiseert dat er recht kan worden gedaan aan alle kinderen van de groep. De leerkracht wordt hierbij ondersteund door onze intern begeleiders en onze remedial teacher.

Meer